Valglovtekst, udgivet år 1848. 1.Udgave, 1.Oplag.
Valglovtekst, udgivet år 1848. 1.Udgave, 1.Oplag.
Valglovtekst, udgivet år 1848. 1.Udgave, 1.Oplag.

Valglovtekst, udgivet år 1848. 1.Udgave, 1.Oplag.

Normalpris 400,00 kr 0,00 kr Pris pr. stk. pr.

Valglovtekst, udgivet år 1848. 16 sider.  1.Udgave, 1.Oplag.

Uddrag af Tekst side 1 & 2:

Valglov

for

Dannelsen af den ved allerhoieste Kund- gjørelse af 4de April d. A. bebudede Nigsforsamling.

Frederiksborg Slot, den 7de Juli 1848.

Kjobenhavn,

Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schuly,

Kongelig og Universitets-Bogtrykfer

-

Frederik den Syvende,

af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Cothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stor- marn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: Efterat Vi fra begge Forsamlinger af Vore troe Danske Provindsialstænder have modtaget Betænkning over det dem forelagte Udkast til en Valglov for Dannelsen af den ved Vor Kundgjørelse af 4de April d. A. bebudede Rigsforsamling, have Vi paany taget denne Sag under om- hyggelig Overveielse, og da dette vigtige Anliggende ikke taaler længere Ud- sættelse, vile Vi herved give dette Udkast Lovskraft med de Modificationer, hvortil Vi efter Stænderforsamlingernes Indstilinger have fundet Os foranledi- gede. - Hvad Hertugdømmet Slesvig angaaer, er det Vor allerhøieste Villie, at forsaavidt de ulykkelige Forhold, der bestaae sammesteds, fremdeles skulde vedblive, og Deputerede fra dette Hertugdømme, ifølge Bestemmelserne i nærværende Valglovs §§ 4, 6 og 15, saaledes ikke kunne blive valgte, vil den Forfatning, hvorom Lovudkast vil blive Rigsforsamlingen forelagt, ikke destomindre træde i Kraft, dog saaledes at denne Forfatning kun bliver provisorisk, for saavidt en folkelig Repræsentation for Hertugdømmet Slesvig, der vil blive valgt

Mål: Ca. 20,5x17,5 cm. Stand: se billeder. 

A