Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.
Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.
Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.
Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.
Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.
Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.
Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.
Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.

Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.

Normalpris 5.000,00 kr 0,00 kr Pris pr. stk. pr.

Danmarks Riges Grundlov, udgivet d.5.Juni 1849. 1.Udgave, 1.Oplag.

Uddrag af Tekst fra forside & side 1:

Danmarks Riges

Grundlov.

Christiansborg Slot, den 5te Juni 1849.

Kjøbenhavn.

Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schulz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

-

Frederik den Syvende,

af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug_til Slesvig, Holsten, Stormarn,

Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt for Alle: Efterat Vi af fri Kongelig Magtfuldkom- menhed havde besluttet i Overeensstemmelse med Vort troe Folk at lade udgaae en ny Grundlov for Danmarks Rige, og en fuldstændig Overeenskomst lykkeligen er bleven tilveiebragt mellem Os og den for Kongeriget sammentraadte Rigs- forsamling om denne Grundlovs Indhold, i Henhold til det Udkast, Vi havde ladet Rigsforsamlingen forelægge som Grundlag for Forhandlingerne, saa have Vi nu dog med. Forbehold af at Ordningen af Alt, hvad der ved- kommer Hertugdømmet Slesvigs Stilling, beroer indtil Freden er afsluttet - vedtaget efterfølgende Danmarks Riges Grundlov, som den af Os og Vore Efterfølgere paa den danske Throne ubrødeligen skal holdes, saalydende:

Danmarks Riges Grundlov.

I.

§ 1.

Regjeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten er arvelig.

$ 2.

Den lovgivende Magt er hos Kongen og Rigsdagen i Forening. Den udøvende Magt er hos Kongen. Den dømmende Magt er hos Domstolene.

§ 3.

Den evangelisk-lutherske Kirke er den danske Folkekirke og understøttes som saadan af Staten.

Mål: Ca. 21,3x17,2 cm. Stand: se billeder.